ปส. ส่งเสริมให้ความรู้การจัดการกากกัมมันตรังสีหลังเลิกใช้งาน แก่ผู้ครอบครอง แนะลดการใช้สายล่อฟ้าที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ สำหรับหน่วยงานที่มีการขออนุญาตผลิตมีไว้ในครอบครอง ทั่วประเทศ นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานใช้สายล่อฟ้าที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ

ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุญาตครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ซึ่งการนำวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์นั้น ขั้นตอนแรกที่ ปส. จะต้องพิจารณา คือ ความสมเหตุสมผลตามหลักการ justification หรือ การได้รับประโยชน์จากการใช้วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องมากกว่าอันตรายที่ได้รับจากรังสี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่า ควรอนุญาตให้มีการ ผลิต นำเข้า ส่งออก ใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือไม่ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าประชาชน และสิ่งแวดล้อมได้รับความปลอดภัยจากการใช้จากวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ปส.จึงเปิดอบรมหลักสูตร “การพิจารณาความสมเหตุสมผล (Justification) สำหรับสายล่อฟ้าที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ” ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 140 คน 

ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล จึงต้องส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสายล่อฟ้าที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากสายล่อฟ้าประเภทนี้ ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสายล่อฟ้าชนิดที่ไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ และอาจนำไปสู่การได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นการลดกากกัมมันตรังสีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories: news